Ribiška družina Sotla

KRAJINSKA UREDITEV OKOLICE RIBNIKOV ŠMARJE PRI JELŠAH AKRONIM: »RIBIČIJA JE IN«

Projekt odobren na 3. JAVNEM POZIVU za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2014-2020, sofinancirane iz sklada EKSRP.

Prijavitelj projekta
Javni zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 6, 3240 Šmarje pri Jelšah
Partnerji projekta
• Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah
• Ribiška družina Sotla, Vonarje 13, 3253 Pristava pri Mestinju
• Podjetje G2O storitve d.o.o., Vonarje 13, 3253 Pristava pri Mestinju

Opis projekta
Za območje je značilna bogata naravna in krajinska ter biotska pestrost, ki lokalnemu prebivalstvu od nekdaj predstavlja način življenja. Z namenom, da zagotovimo ljudem kvalitetno bivanje in sledimo smernicam trajnostnega razvoja in turizma, ki je razvojna priložnost območja, je eden od pogojev, da zagotovimo večjo okoljsko osveščenost in varovanje biotske raznovrstnosti, ki se ponekod že zmanjšuje. To je mogoče doseči s pomočjo partnerskega in medsektorskega povezovanja, zato so projektni partnerji naredili prvi korak in pristopili k skupni operaciji. Rdeča nit prijavljene operacije bo: osveščanje prebivalstva o ohranjanju biotske raznovrstnosti in varovanju vodnega okolja – okolju prijazna naložba, ki ohranja obstoječo naravno danost (ribniki z življem) - razvoj turističnih produktov trajnostnega oz. zelenega turizma - aktivno vključevanje ranljivih skupin – partnersko sodelovanje. Leto so izzivi in ukrepi, ki jih podpira tudi SLR. V osnovi se operacija osredotoča na osveščanje lokalnega prebivalstva o ohranjanju biotske raznovrstnosti in naravnih danosti, saj predvideva osveščevalne in promocijske aktivnosti ter izvedbo delavnic za ranljive ciljne skupine. Osredotočili se bomo na teoretično in praktično spoznavanje vodnih ekosistemov, ribolov, pomen rib in drugega življa ter brezposelne animirali za samozaposlovanje na področju ribištva. Odpiranje novih delovnih mest na podeželju je eden od glavnih ciljev oz. izzivov v SLR. Ker SLR (Ukrep 3.1.) podpira manjše naložbe je predvidena krajinska ureditev okolice ribnikov v Šmarju pri Jelšah. Zaradi prisotnosti vode so ribniki opredeljeni kot vrsta mokrišča, katera imajo velik pomen, saj so naravni vodni zbirniki, blagodejna vplivajo na okoliško mikroklimo, imajo estetski pomen, izboljšujejo kakovost bivanja, hkrati so pomembna življenjska okolja številnim živalskim in rastlinskim vrstam. Urbano območje Šmarja pri Jelšah skuša ohranjati zelene površine in ljudem omogočiti naravi prijazno bivalno okolje, zato je bil prepoznan pomen bližnjih dveh ribnikov. Vodna površina namreč privlači ljudi, ker se ob stiku z vodno površino sprostijo in povežejo z naravo. Obveščevalne aktivnosti bodo namenjene praktičnemu spoznavanju vodnih ekosistemov, ribolova, pomena rib in drugega življa v vodnih ekosistemih, zato bodo ribniki odločna priložnost za informiranje o življu in pomenu ohranjanja le-tega. V operaciji je predvidena ureditev pešpoti okrog ribnikov ter manjšega piknik prostora, kar bo omogočalo rekreativni sladkovodni ribolov, spoznavanje vodnega življa, kvalitetno preživljanje prostega časa in razvoj dodatne ponudbe. Operacija predvideva razvoj novih turističnih produktov, ki bosta spodbujala zeleni in doživljajski turizem ter okušanje ribje kulinarike. Celotna operacija bo podprta s promocijski aktivnostmi z namenom informiranja javnosti o operaciji in rezultatih operacije. Zasnovano medsektorsko in inovativno partnerstvo bo podlaga za trajnostni razvoj na območju tudi v prihodnje. Omogočilo bo povezovanje deležnikov na področju ribištva in ribogojstva – od pridelave do trženja, povezovanje med predstavniki zasebnega, nevladnega in javnega sektorja – pripravo razvojnih usmeritev, skupno promocijo in razvojno načrtovanje.

Cilji projekta

  • Osveščenost lokalnega prebivalstva o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti in naravnega okolja ter spoznavati podjetniške priložnosti.
  • Aktivno vključevanje ranljivih skupin v izobraževalne delavnice z namenom dviga okoljske in biotske osveščenosti, spoznavanjem ribolova, pomena rib in drugega življa v vodnih ekosistemih, povečati zanimanje za samozaposlovanje na področju ribogojstva.
  • Osveščanje lokalnega prebivalstva in informiranje o projektu s pomočjo promocijskih aktivnosti.

Razvoj in predstavitev novih turističnih produktov

Oblikovanje dveh novih produktov, ki bosta spodbujala zeleni in doživljajski turizem, »zdravo« ribjo kulinariko ter ohranjanje narave in biotsko raznovrstnost ter izdelava zloženke o novih produktih.

Krajinska ureditev okolice ribnikov
V operaciji je predvidena ureditev pešpoti okrog ribnikov ter manjšega piknik prostora, kar bo omogočalo rekreativni sladkovodni ribolov, spoznavanje vodnega življa, kvalitetno preživljanje prostega časa in razvoj dodatne ponudbe. Z ureditvijo okolice ribnikov bomo prispevali tudi k ohranitvi naravnega okolja in življa.

Vzpostavitev inovativnega partnerstva (povezati partnerje in druge deležnike na območju LAS)
Novo medsektorsko in inovativno partnerstvo bo podlaga za trajnostni razvoj na območju tudi v prihodnje. Omogočilo bo povezovanje deležnikov na področju ribištva – od pridelave do trženja, povezovanje med predstavniki zasebnega, nevladnega in javnega sektorja – pripravo razvojnih usmeritev, skupno promocijo in razvojno načrtovanje.

Rezultati projekta

  • Urejena okolica (1) ob ribnikih (urejena pešpot z urbano opremo in piknik prostor)
  • Dva nova turistična produkta
  • Zloženka (1) o novih turističnih produktih
  • Izobraževalne delavnice (4) za ranljive ciljne skupine
  • Vzpostavljeno inovativno partnerstvo (1) s področja ribištva in ribogojstva

SKUPNA VREDNOST: 32.018,56 EUR
VREDNOST SOFINANCIRANJA: 23.552,44 EUR
Povezava
• na spletno stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja ( https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development ) in
• na spletno stran PRP 2014–2020 (https://www.program-podezelja.si/ ).